Τα αγαπημένα μου
Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας και δείτε τα αγαπημένα σας γιοτ εδώ.

ή συνομιλήστε με έναν ειδικό

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Οι παρόντες γενικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιστοδελίδας («ΓΟΠ») έχουν δημιουργηθεί από την ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ Α.Ε. (στο εξής «Εταιρεία»), η οποία σέβεται την ιδιωτική ζωή των επισκεπτών της ιστοσελίδας (στο εξής «Επισκεπτής») και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περι προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Οι παρόντες ΓΟΠ έχουν καταρτιστεί στην Ελληνική, την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική γλώσσα και οποιαδήποτε άλλη εκδοχή τους είναι μη δεσμευτική μετάφραση του επίσημου ελληνικού κειμένου. Οι Επισκέπτες έχουν πρόσβαση οποτεδήποτε στους παρόντες ΓΟΠ από την τερματική τους συσκευή και προτείνεται ο έλεγχος των παρόντων πριν τη χρήση της
ιστοσελίδας.

1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

1.1 Ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δίκτυο της https://vernicosyachts.com/ με τέτοιο τρόπο που να μην προκύψει βλάβη, υπερφόρτωση ή ζημιά του ιστοτόπου και ο σκοπός του να μην τίθεται σε κίνδυνο ή παρακάμπτεται. Επιπλέον υποχρεούται να απέχει από τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την ποινική δίωξη ή οποιασδήποτε αστική ή διοικητική διαδικασία κατά της ΒΕΡΝΙΚΟΣ ΚΟΤΤΕΡΑ Α.Ε. για πράξεις που αντίκεινται στη
κείμενη νομοθεσία.
1.2 Να μην παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής Πνευματικά Δικαιώματα τρίτων.
1.3 Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της Εταιρείας καθώς και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.
1.4 Να παρέχει πλήρη, αληθή και ορθά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλεφωνο) προκειμένου η Εταιρεία να μπορεί να επικοινωνήσει προς εκπλήρωση των εκάστοτε προς την Εταιρεία αιτημάτων του επισκέπτη. Σε κάθε περίπτωση τα στοιχεία που παρέχονται από τον Επισκέπτη παρέχονται με ευθύνη του, για σκοπούς επικοινωνίας και κατα δήλωση του.

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

2.1 Ο Επισκέπτης της ιστοσελίδας δεν μπορεί να απαιτεί μόνιμη και αδιάλειπτη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας.
2.2 Επιπλέον, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε και μονίμως τις υπηρεσίες για οιονδήποτε λόγο χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.
2.3 Η Εταιρεία για τεχνικούς λόγους μπορεί να διακόψει προσώρινα τις υπηρεσίες, κατόπιν ενημέρωσης των Χρηστών πριν από τη διακοπή της υπηρεσίας μέσω του ιστότοπου ή με άλλα μέσα.
2.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να τροποποιεί τoν ιστότοπο με τρόπο που είναι εύλογος για τον Χρήστη, για παράδειγμα, προκειμένου να τον βελτιώσει.

3. ΕΥΘΥΝΗ

3.1 H Εταιρεία αναφορικά με τον Επισκέπτη κατά τη χρήση από αυτόν του ιστότοπου ουδεμία ευθύνη έχει άλλη από αυτή που τυχόν αναφέρεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.
3.2 Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα οποιονδήποτε πληροφοριών παρέχονται από τον Χρήστη κατά τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου
3.3 Εάν μέσω της χρήσης ιστοτόπου ή την αποστολή δεδομένων βλάφθει ο Επισκέπτης, η Εταιρεία θα είναι υπεύθυνη μόνο εάν αυτό προκλήθηκε από δόλο ή βαριά αμέλεια της. Η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για την απώλεια των δεδομένων του Χρήστη σε καμία περίπτωση και κατ’ ουδένα τρόπο.
3.4 Η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν για οποιοδήποτε λόγω παύσει να παρέχει υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει, προσωρινά ή οριστικά.
3.5 Η Εταιρεία δεν υιοθετεί και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τρίτων και συνδέσμους προς ιστότοπους τρίτων στον ιστότοπο της
3.6 Η Εταιρεία διατηρεί ακέραιο το δικαίωμα διαγραφής δεδομένων επισκεπτών εφόσον η πολιτική της εταιρείας το επιβάλει.
3.7 Οι αναγραφόμενες τιμές είναι ενδεικτικές, ακόμη και κατα το χρόνο ανάρτησης, σε καμία περίπτωση δεν δεσμέυουν την εταιρεία, και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μεταβολή αυτών.
3.8 Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές και δύνανται να μην ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ως εκ τούτου και γενικώς, η εταιρεία δεν ευθύνεται για την περίπτωση απόκλισης της φωτογραφίας, του χρώματος, της ποιότητας ή της εμφάνισης του προϊόντος στην ιστοδελίδα από την πραγματική του εικόνα.
3.9 Οι ημερομηνίες διαθεσιμότητας είναι ενδεικτικές, ακόμη και κατα το χρόνο ανάρτησης, και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν μεταβολή αυτών. Σε κάθε περίπτωση για τη διαθεσιμότητα θα πρέπει ο Επισκέπτης να επικοινωνεί με την Εταιρεία.

4. Κοινές τελικές διατάξεις

4.1 Στην περίπτωση που ένας εκ των όρων των ΓΟΠ είναι ή καταστεί μη εφαρμοστέος ή δεν ρυθμίζει κάποιο σημείο, η ισχύς των υπόλοιπων διατάξεων δεν επηρεάζεται. Μια διάταξη που πλησιάζει όσο το δυνατόν περισσότερο τον οικονομικό σκοπό αυτών των ΓΟΠ θα ενσωματωθεί για να αντικαταστήσει την αναποτελεσματική διάταξη ή να καλύψει το κενό.
4.2 Με βάση τους παρόντες ΓΟΠ εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό δίκαιο και για κάθε διαφορά συμβατική ή μη που προκύπτει σε σχέση με τους ΓΟΠ της Εταιρείας τα δικαστήρια της Αθήνας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα.
4.3 Το ελληνικό δίκαιο εφαρμόζεται στις σχέσεις που προκύπτουν από τους παρόντες ΓΟΠ, με εξαίρεση τους κανόνες σύγκρουσης νόμων.
4.4 Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες ΓΟΠ στο μέτρο που αυτό απαιτείται και με κάθε εύλογο τρόπο για τον Επισκέπτη όσον αφορά την εξάλειψη των επακόλουθων διαταραχών στην ισοδυναμία των βασικών υποχρεώσεων, την προσαρμογή στις τροποποιημένες νομοθετικές ή τεχνικές συνθήκες πλαισίου, όπου αυτό είναι αποδεκτό για τον Επισκέπτη, ειδικά στην περίπτωση αλλαγών που δεν συνιστούν δυσμενή μεταβολή για τον Επισκέπτη.
4.5 Για οποιοδήποτε ζήτημα, απορία ή πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας όπως αυτά αναγράφονται στο αντίστοιχο τμήμα της ιστοσελίδας.
4.6 Διαδικτυακή επίλυση διαφορών βάσει του άρθρου. 14 Διαδικτυακός Κανονισμός για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών): Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα μέσω πλατφόρμας την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ), η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση:
https://ec.europa.eu/con sumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL

Η Εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να συμμετάσχει και δεν συμμετέχει σε διαδικασίες διευθέτησης διαφορών ενώπιον οργάνου διαιτησίας καταναλωτών.